Přestavíme si zákoník práce a jak upravuje tento zákoník výpověď . V článku se dozvíte tedy více o ukončení pracovního poměřu.

Zákoník práce výpověď – rozvázání poměru

Zákoník práce zná výpověď těmito způsoby:

 • dohodou - na výpovědi se za svým zaměstnavatelem dohodnete. Je to společná dohoda vás jako zaměstnance a vašeho zaměstnavatele.
 • výpovědí – je vám z nějakého důvodu vypovězená stávajicí smlouva
 • okamžitým zrušením - často za hrubé porušení povinnosti či krádeže
 • zrušením ve zkušební době – to je výpověď ve zkušení době. Zkušební doba trvá 3 měsíce a během tého doby můžete odejít bez udání důvodů nebo vás také může zaměsnavatel vyhodit bez údání důvodů a příčin.
 • uplynutím sjednané doby – končí vaše časově omezená smlouva.

Zákoník práce – výpověď daná zaměstnavatelem

Zaměstnavatel může dáte svému zaměstnanci výpověď z těchto důvodů:

 • ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část
 • přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část
 • stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele
 • změna zdravotního stavu
 • nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce
 • jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané prác

Zákoník práce výpověď – okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem

Zaměstnavatel může výjimečně pracovní poměr okamžitě zrušit jen tehdy,

 • a) byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok, nebo byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců,
 • b) porušil-li zaměstnanec povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.